Žádosti o informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poskytování informací“).

  • Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
  • V žádosti o informaci není třeba prokazovat právní či jiný zájem.
  • Město Rosice a jeho orgány jsou povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jak samostatné, tak přenesené.
  • Ze žádosti o informaci musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o poskytování informací. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.¨
  • V případě elektronicky podávané žádosti musí být tato podána prostřednictvím elektronické podatelny - viz. 4.7.
  • Pokud žádost nesplňuje výše uvedené minimální náležitosti podání, není žádostí ve smyslu zákona o poskytování informací a bude vyřizována v jiném režimu. 

Formulář žádosti o poskytnutí informace

 

Žádosti o informace 2024

Žádosti o informace 2023

Žádosti o informace 2022