Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy ve znění pozdějších předpisů a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

1. Název

Město Rosice


 

2. Důvod a způsob založení

Právní úprava:

 • Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Vyhláška č. 388/2000 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Město Rosice patří mezi základní územní samosprávné celky České republiky. Je spravováno zastupitelstvem města, jehož členové jsou voleni na funkční období čtyř let. Zastupitelstvo města Rosice má 17 členů. Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je rada obce, jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem. Rada města Rosice má 5 členů. Město Rosice je veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Jako samostatná právnická osoba vzniklo dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990 ( 24.11.1990 ). Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město Rosice má vlastní majetek a hospodaří s ním za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Město však vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní správu ( tzv. přenesenou působnost ) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády, směrnicemi ústředních orgánů státní správy, návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněným podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.
Město Rosice je obec s rozšířenou působností a vykonává státní správu pro obce: Babice u Rosic, Domašov, Javůrek, Kratochvilka, Lesní Hluboké, Litostrov, Lukovany, Ostrovačice, Příbram na Moravě, Přibyslavice, Rudka, Říčany, Říčky, Stanoviště, Tetčice, Újezd u Rosic, Veverské Knínice, Vysoké Popovice, Zakřany, Zálesná Zhoř, Zastávka, Zbraslav, Zbýšov.

 


 

3. Organizační struktura

Organizační schéma městského úřadu Rosice je na samostatném odkazu zde.


 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa - Sídlo

Město Rosice
Palackého nám. 13
665 01 Rosice u Brna

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Rosice
Žerotínovo náměstí 1
665 01 Rosice u Brna

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

546 492 111

4.5 Adresa internetových stránek

http://www.rosice.cz

4.6 Adresa podatelny

Městský úřad Rosice
Žerotínovo nám. 1
665 01 Rosice u Brna

4.7 Elektronická adresa podatelny

posta@rosice.cz

Elektronická podatelna

4.8 Datová schránka

6abbzec


 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-23026641, kód banky: 0100
Příjmový účet
mezinárodní tvar: CZ4901000000190023026641
Číslo účtu: 115-1602760247, kód banky: 0100
Příjmový účet - pokuty radar
mezinárodní tvar: CZ6001000001151602760247

 


 

6. IČO

00282481

 


 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00282481


 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet

Závěrečný účet


 

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

 • ústně: na příslušném odboru MěÚ v Rosicích nebo u vedení města
 • telefonicky: na příslušném odboru či u vedení města
  písemně:
  • poštou Městskému úřadu v Rosicích, se sídlem Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
  • přímo na podatelně MěÚ v Rosicích, Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

10.1 Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.


10.2 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností - výtah z pravidel

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností - výtah z pravidel


11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy


11.2 Vydané právní předpisy

Vydané právní předpisy

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

ikona Sazebník úhrad za poskytování informací (2024)

ikona Sazebník úhrad za poskytování informací (2023)

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo dosud žádné vydáno.


 

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy [DOC 45 kB]

13.2. Výhradní licence

Dosud nebyly žádné poskytnuty.


 

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva

 

Další povinně zveřejňované informace 

A) Rejstříky, registry, evidence a seznamy

Živnostenský rejstřík Místní podnikatelské subjekty naleznete prostřednictvím vyhledávače

Evidence zemědělského podnikatele  Místní podnikatele zjistíte vepsáním slova Rosice do příslušné kolonky vyhledávače

Obchodní rejstřík Místní subjekty naleznete prostřednictvím vyhledávače

Administrativní registr ekonomických subjektů - ARES Místní subjekty naleznete prostřednictvím vyhledávače

Katastr nemovitostí

Rejstříky a registry státní správy

 

C) Územní plán

 

D) Poskytování informací podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší § 30 odst. 1 písm. f)

Přehled závazná stanoviska OOO

E) GDPR: Povinně zveřejňované informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů

F) Informace ze zákona č. 159/2006 o střetu zájmů

Centrální registr oznámení

G) Informace o informačních systémech veřejné správy

Informační systémy

H) Informace o výsledku kontrol a plán kontrol – dle zákona č. 255/2012 Sb.

Informace o výsledku kontrol a plán kontrol