Informační systémy

Informace o informačních systémech veřejné správy

GINIS

IS GINIS obsahuje celou řadu modulů, které umožňují  vedení potřebných agend jak pro samosprávu, tak pro výkon státní správy. Jedná se o systém otevřený, tzn. že skrze vydefinované rozhraní a zvolenou technologií komunikuje a sdílí data s ostatními systémy úřadu.  Součástí jednotlivých agend jsou všechny potřebné vstupy a výstupy dat pro výměny s orgány veřejné správy. Informační systém je napojen na základní registry a na informační systém datových schránek. Systém řeší spisovou službu úřadu, majetek, ekonomické agendy i správní část agend.

Používané podsystémy:
Banka, Pokladna, Příjmy, Výdaje, Fakturace, Smlouvy, Majetek, Matrika, Vidimace a legalizace, Volební agenda, Spisová služba, Vymáhání pohledávek, Rozpočtové účetnictví, Tvorba rozpočtu, ISIR, Základní registry, E-podatelna

Personalistika a mzdy - GORDIC

Mzdový a personální systém zpracovává veškeré typy mezd a to dle aktuálně platné legislativy České republiky. Vlastní aktualizace probíhá poloautomaticky, tak jako komunikace s orgány státní správy či zdravotními pojišťovnami.

VITA - stavební úřad

Informační systém pro agendu stavební řízení. agendu přestupků, agendu památek a agendu životní prostředí. Tento informační systém je propojen se spisovou službou IS GINIS.

EVI, ESPI - evidence odpadů, správní řízení

Evidence odpadů,  hlášení o produkci a nakládání s odpady, výkazy pro Český statistický úřad.

Ovzduší SQL

Program pro evidenci znečišťovatelů ovzduší.

ASPI

Právní informační systém pokrývající problematiku jak národní legislativy, tak i legislativy EU, včetně literatury, judikatury, rozhodnutí UHOS atd.

Docházkový systém AKTION

Systém je určen k evidenci a automatickému zpracování odpracované doby s využitím identifikačních čipových karet. Poskytuje rychlé, přesné a automatizované vyhodnocení odpracované doby, včetně možnosti volby definovaných typů přerušení.