Whistleblowing

Informace o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "zákon"), účinného od 1. srpna 2023, v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vznikla městu Rosice (dále jen "město Rosice") jako povinnému subjektu mj. i povinnost zavést vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Město Rosice má příslušné postupy při ochraně oznamovatelů upraveny vnitřní směrnici číslo 6/2023, o oznámení, ochraně oznamovatelů a vnitřní oznamovací systém, ze dne 28.07.2023.

Oznamovatelem se rozumí fyzická osoba, která učiní oznámení v mezích a při splnění všech podmínek Zákona, a to prostřednictvím VOS města Rosice, externího oznamovacího Systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky nebo uveřejněním, případně přímo příslušnému orgánu veřejné moci, příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie (např. policejnímu orgánu, státnímu zástupci...). Takový oznamovatel následně požívá ochrany před odvetným opatřením města Rosice. 

Město Rosice ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), e), h) nebo i) zákona (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi či stáž nebo výkon funkce člena orgánu právnické osoby).

Obsahem oznámení je:

 • jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě města Rosice známa);
 • informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byt' Zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které je vymezeno zákonem (§ 2 odst. 1);
 • popis nebo shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno;
 • případné důkazy, na jejich základě je podáváno oznámení.
   
Vnitřní oznamovací systém města Rosice

Jako příslušná osoba města Rosice pro přijímání a vyřizování oznámení ve smyslu § 9 odst. 1 zákona, je určen Bc. Josef Humpolíček – referent bezpečnosti státu na pracovišti krizového řízení.

Způsoby podání oznámení:

Písemně:

 • vhozením do schránky, umístěné v budově Městského úřadu Rosice, Žerotínovo nám. 1, Rosice, v prostoru u podatelny,
 • zasláním poštou na adresu: město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice.
 • Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelné označena nápisem „Pouze k rukám referenta bezpečnosti státu - NEOTVÍRAT“. 

Verze formuláře pro tisk ke stažení: 

 • Elektronicky: na e-mailové adrese oznamovatelrosice@gmail.com nebo vyplněním formuláře ZDE.
 • Adresa formuláře oznámení: https://forms.gle/2LihpUreZf5FnZHh9.
 • Telefonicky: na čísle: +420 737 498 475.
 • Osobně: po předchozí domluvě (požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba města Rosice povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal).

Místo pro osobní podání: 

Městský úřad Rosice, krizové řízení, pracoviště Tyršova 75/2. podlaží, Rosice.

Lhůty pro vyřízení oznámení: 

 • po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě nejpozději do 7 dní od jeho podání příslušnou osobou města Rosice; to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu města Rosice, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě;
 • o výsledcích šetření a posouzení oznámení příslušnou osobou města Rosice bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od potvrzení přijetí oznámení (v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát); to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu města Rosice, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o posouzení oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě;
 • za den doručení oznámení se považuje den, kdy bylo oznámení doručeno příslušné osobě města Rosice (podací razítko na obálce) nebo datum vyjmutí ze schránky pro příjem listinných oznámení; u e-mailových oznámení je dnem doručení datum odeslání uvedené v záhlaví e-mailu adresovaného na uvedenou adresu oznamovatelrosice@gmail.com příslušné osobě města Rosice; u ústního, příp. telefonického podání oznámení se za den doručení považuje datum osobního jednání oznamovatele s příslušnou osobou města Rosice.

Způsoby vyřízení oznámení:

 • zjistí-li příslušná osoba města Rosice při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele,
 • je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba města Rosice tajemníkovi MěÚ Rosice navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby města Rosice, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba města Rosice nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou města Rosice, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než města Rosice. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu města Rosice, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele; to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu města Rosice, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijatém opatření by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě,
 • není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba města Rosice bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a Z okolností, které ji jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. 

Město Rosice zpracovává osobní údaje oznamovatelů a dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení EU č. 216/679 (GDPR) ze dne 27.04.2016 výhradně, a slouží pouze pro pověřenou příslušnou osobu města Rosice (= pracoviště krizového řízení) v rámci prováděného prošetření oznámení a k přijímání opatření pro zajištění ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními po nezbytně nutnou dobu (minimálně 5 let od data oznámení), poté budou osobni údaje anonymizovány, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti České republiky využitelný pro podání mimo vnitřní oznamovací systém města Rosice najdete ZDE (klikněte).

KAM DÁL?

ÚŘAD