Občanské průkazy

Adresa:

Žerotínovo náměstí 1 (budova Zámku Rosice)

665 01 Rosice u Brna

 

Úřední hodiny

Pondělí (pouze BEZ objednání) 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Úterý (pouze S objednáním) 8:00 - 13:00  
Středa (pouze BEZ objednání) 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Objednat se

Stav vyřízení žádostí

 

Agendu občanských průkazů vyřizuje

Lenka Fialová

 

Informace o vydávání OP

Příjem žádostí

Příjem žádostí o  OP se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem. OP se vydávají ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti nebo ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24  hodin, nebo do 5 pracovních dnů.   

Příjem oznámení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení OP. 

Oznámení o zrátě či odcizení OP přijímá rovněž Policie České republiky. Každý občan, který hlásí ztrátu, odcizení, zničení nebo poškození OP se musí dostavit  osobně. Ztrátu, odcizení, zničení nebo poškození OP nelze hlásit telefonicky.

Převzetí občanských průkazů

K převzetí OP se musí občan dostavit osobně, neboť OP může být předán pouze do vlastních rukou občana, na jehož jméno byl vystaven, nebo zákonného zástupce.

Místo zákonného zástupce může převzít občanský průkaz pěstoun, opatrovník, poručník, osoba, které byl občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě rozhodnutí soudu.

Za občana staršího 15 let, jehož svéprávnost je omezena tak, že není schopen převzít OP, přebírá OP opatrovník, pouze umožňuje-li to rozsah jeho působnosti.

Za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může převzít OP rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.   

Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného vážného důvodu dostavit osobně k převzetí OP, může za něj OP převzít jeho zmocněnec, který je povinen předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele. 

Plná moc k zastoupení při převzetí OP 

Stav vyřízení žádostí

 

Poplatky za vyřízení OP

Správní poplatky – se vybírají podle zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů formou finanční úhrady přímo na pokladně MěÚ a to v těchto případech:

 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne - věk nad 15 let - 1000,-Kč
 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne - věk do 15 let - 500,-Kč
 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů - věk nad 15 let - 500,-Kč
 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů - věk do 15 let - 300,-Kč
 • OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 2 měsíce (tech. závada, přírodní katastrofa) - věk do 15 let - 100,-Kč
 • OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 2 měsíce (tech. závada, přírodní katastrofa) - věk nad 15 let - 200,-Kč
 • OP při poškození, zničení, ztracení, odcizení, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo pokud obsahuje neoprávněně provedené změny - 200 Kč
 • OP vydaný v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního OP - 200,-Kč
 • Převzetí OP  se strojově čitelnými údaji  u jiného úřadu ORP než MěÚ Rosice - 100,-Kč
 • OP občanu staršímu 15 let bez trvalého pobytu na území ČR - 200,-Kč
 • OP občanu mladšímu 15 let - 100,-Kč
 • Výpis z informačního systému OP - 50,-Kč
 • Odblokování elektronické identifikace OP - 100,-Kč

Za vydání OP z ostatních důvodů (např. skončení platnosti, změna stavu, sňatek, změna bydliště se správní poplatek nevybírá.

 

LETÁK - CESTOVÁNÍ A DOKLADY