Ztráty a nálezy

Všechny ztráty a nálezy, které řeší město Rosice, jsou k přijetí a výdeji na  podatelně MěÚ Rosice.

Aktuální ztráty a nález

 

Řetízek

Datum nálezu:     11. června 2024
Popis nálezu:        řetízek ze žlutého kovu
Místo nálezu:        v Penny marketu

 

Peněženka

Datum nálezu:     07. března 2024
Popis nálezu:        pánská peněženka
Místo nálezu:        na ulici Petra Hechta

 

Koloběžka

Datum nálezu:     08. června 2024
Popis nálezu:        dětská koloběžka
Místo nálezu:        na autobusové zastávce Trávníky

 

Svazek klíčů

Datum nálezu:     17. května 2024
Popis nálezu:        svazek 4 klíčů
Místo nálezu:        na nádvoří zámku

 

Svazek klíčů

Datum nálezu:     14. května 2024
Popis nálezu:        svazek 5 klíčů s přívěskem
Místo nálezu:        na ulici Úvoz

 

Seznam ztrát a nálezů

 

Informace k vyřizování ztrát a nálezů

V souladu s ust. § 1045 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi.

Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat tuto věc obci, na jejímž území k nálezu došlo, pokud se nejedná o nálezy, pro jejichž nakládání platí zvláštní právní předpisy. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Přihlásí-li se vlastník věci před uplynutím lhůty tří roků od jejího odevzdání obci, je povinen před převzetím věci prokázat vlastnické nebo  užívací právo k této věci a svou totožnost. Věc se vydá vlastníkovi po provedení úhrady nákladů, které vznikly v souvislosti s opatrováním věci a nálezného.

Jestliže se přes učiněná opatření nepodaří zjistit vlastníka nálezu a nepřihlásí-li se o věc vlastník do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může obec nakládat s věcí jako poctivý držitel. Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce nebo obec vlastnické právo k věci. O dalším osudu těchto věcí tak rozhoduje likvidační komise města Rosice.

Za město Rosice přebírá a vydává nálezy pracoviště podatelny úřadu, umístěné v přízemí budovy zámku na Žerotínově nám. 1, které vede agendu ztrát a nálezů, tel. spojení 546 492 111. Toto pracoviště zaeviduje převzatý nález do formuláře „Záznam o nálezu“, kde příslušná zaměstnankyně uvede podrobnosti o nalezené věci, datum nálezu, nálezce, případně i vlastníka nalezené věci.

Přijatý nález je co nejdříve zveřejněn způsobem v místě obvyklým, to znamená vyvěšen na úřední desce, vyhlášen rozhlasem, zveřejněn na webových stránkách města a informace o nálezu je předána ke zveřejnění také v Rosické kabelové televizi a do zpravodaje ROSA.

Není možné přijímat jako nález: 

  • věci, které rychle podléhají zkáze – např. potraviny, krmivo,
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé,
  • věci viditelně poškozené,
  • věci, u kterých je zcela zřejmé, že se jedná o věci nefunkční, kdy vnitřní mechanismus je poškozen či naprosto chybí, a tudíž je věc zcela nepoužitelná.

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) se předávají tomu odboru městského úřadu, který zajišťuje dotčenou agendu. Kreditní a platební karty se předávají příslušné instituci. V případě nalezených zvířat nebo vraků aut je nutné kontaktovat městskou policii. 

KAM DÁL?

ÚŘAD