Datová schránka

Město Rosice, resp. Městský úřad Rosice má jako orgán veřejné moci podle zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve snění pozdějších předpisů, zřízenu datovou schránku orgánu veřejné moci (dále jen DS) s id 6abbzec.

Do této datové schránky lze činit veškerá podání podle uvedeného zákona a prováděcích předpisů. Přípustné formáty podání cestou datové schránky jsou shodné s formáty podání cestou elektronické podatelny.

Dokumenty, které jsou prostřednictvím informačního systému datových schránek odesílány z DS Města Rosice jsou ve formátu PDF/A opatřené elektronickým podpisem na základě certifikátu vydaným certifikační autoritou Města Rosice, příp. zaručeným elektronickým podpisem na základě kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovanou certifikační autoritou a to v případech, kdy to vyžaduje zvláštní právní předpis (např. správní řád).

UPOZORNĚNÍ: V případě, že vám bude doručen dokument opatřený elektronickým podpisem na základě certifikátu vydaného vnitřní certifikační autoritou Města Rosice a tento dokument budete chtít autorizovaně konvertovat na kontaktním místě Czech POINT, je nutné si tento dokument vyžádat znovu se zaručeným elektronickým podpisem na základě kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovanou certifikační autoritou.

Ke stažení:

KAM DÁL?

Úřad online