Elektronická podatelna

Elektronická podatelna je určena pro přijímání všech datových zpráv.  Elektronická adresa podatelny je dále určena pro přijímání podání podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů včetně podání učiněných prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití podpisu.

Elektronické adresy odborů městského úřadu, jednotlivých zaměstnanců a elektronická adresa radnice@rosice.cz neslouží k přijímání výše uvedených datových zpráv, ani k přijímání podání podle zákona č. 500/2004 Sb. Tyto elektronické adresy jsou určeny k běžné elektronické korespondenci mezi zaměstnanci města a fyzickými nebo právnickými osobami.

Jednou datovou zprávou zaslanou na elektronickou adresu podatelny (nebo na jednom technickém nosiči) zasílejte pouze jedno podání. Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání. Město Rosice neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v sídle ani jiných budovách města.

Formy podání na elektronickou podatelnu:

  • zaslání datové zprávy na elektronickou adresu podatelny: posta@rosice.cz,
  • zaslání datové zprávy do datové schránky (6abbzec),
  • doručení datové zprávy na technickém nosiči (datové zprávy jsou přijímány na technických nosičích typu CD-ROM, přijatý technický nosič bude vrácen jen na výslovnou žádost). 

Osobní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Městský úřad Rosice
Podatelna
Žerotínovo nám. 1
665 01 Rosice

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Po doručení datové zprávy odesílá elektronická podatelna automaticky odpověď o doručení datové zprávy, a to na elektronickou adresu odesílatele. Potvrzení o příjmu datové zprávy bude zasláno odesílateli jako datová zpráva nejpozději následující pracovní den poté, co byla datová zpráva přijata, a to na elektronickou adresu jejího odesílatele. Písemné potvrzení o příjmu datové zprávy bude zasláno odesílateli datové zprávy na jím uvedenou poštovní adresu jen, pokud si toto výslovně v datové zprávě vymínil.

Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nedojde, jeho datová zpráva nebyla e-podatelně doručena.

Vzor potvrzení o doručení datové zprávy (automaticky odesílané e-podatelnou):

Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission
Datum / Date: RRRR-MM-DD HH:MM:SS
Předmět / Subject:
Identifikátor / Identier: MURSXXXXXXXX

Vzor potvrzení o doručení datové zprávy:

Město Rosice, [aktualni_datum]
Vaše podání ze dne: DD.MM.RRRR HH:MM:SS podané [adresa_e_podatelny]
Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: [PID=identifikator_pisemnosti]
Datum zaevidování: [datum_podani_pisemnosti]
Váš osobní přístupový kód: [PID=identifikator odesílatele]
Vaše evidenční údaje: [udaje_o_zadavateli_podani]
Vaše podání bylo přijato s elektronickým podpisem:
Kontrola elektronického podpisu: [vysl_kontroly_el_podpisu]
Kontrola certifikátu elektronického podpisu: [vysl_kontroly_certifikatu]
S pozdravem [jmeno_referenta_epodatelny]

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech souborů:
·       pdf (Portable Document Format)
·       PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
·       fo/zfo (602XML Filler dokument)
·       html/htm (Hypertext Markup Language Document)
·       XML (Extensible Markup Language Document)
·       odt (Open Document Text)
·       ods (Open Document Spreadsheet)
·       odp (Open Document Presentation)
·       txt (prostý text)
·       rtf (Rich Text Format)
·       doc, docx (MS Word Document)
·       xls, xlsx (MS Excel Spreadsheet)
·       jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
·       png (Portable Network Graphics)
·       tiff (Tagged Image File Format)
·       gif (Graphics Interchange Format).
·       mpeg-2 (Moving Picture Experts Group Phase 2)
·       mpeg-1 (Moving Picture Experts Group Phase 1)
·       mp2 (MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II)
·       mp3 (MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III)
·       wav (Waveform audio format, modulace PCM)

Datové zprávy v jiných než uvedených formátech souborů nebudou zpracovávány. Maximální souhrnná velikost jednoho podání (včetně všech připojených příloh) je 10 MB.

Postup orgánu veřejné moci v případě, že u přijaté datové zprávy je zjištěn výskyt škodlivého kódu:

Škodlivým kódem je, podle § 2 odst. 3 písm. h) vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, chybný datový formátu nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem.  

Pokud bude zjištěno, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, obsahuje škodlivý kód, dále se tento dokument nezpracovává. Je-li možné určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn. Nelze-li určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument se dále nezpracovává. 

Zaměstnanec pověřený ověřováním uznávaných elektronických podpisů:

Magda Pokorná

Marie Skoupá

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu:

  • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,  
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o poskytnutí informace nemusí být vybavena uznávaným elektronickým podpisem, pro identifikaci žadatele stačí i jen elektronická adresa.

Náležitosti právních úkonů činěných v elektronické podobě, jakož i náležitosti týkajících se použití elektronického podpisu musí splňovat náležitosti uvedené v obecně závazných právních předpisech.

KAM DÁL?

Úřad online