Nejdůležitější právní předpisy

Právní předpisy jsou uváděny v čísle původního znění, aplikovány jsou vždy ve znění pozdějších předpisů. Platné znění právních předpisů je přístupné na pracovišti právníka, budova radnice, Palackého nám. 13, nebo na příslušném odboru. Dále můžete použít vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů nebo zákony pro lidi.

Obecného charakteru

 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, 
 • ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 
 • ústavní zákon č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, 
 • zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky,
 • zákon č. 352/2001Sb., o užívání státních symbolů České republiky, 
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, 
 • zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, 
 • nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
 • zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv,
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní,
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 
 • zákon č. 491/2001 Sb., ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 130/2000 Sb., volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

 Odbor vnitřní správy

 • zákon č. 21/2006 Sb., ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, 
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 
 • vyhláška MV č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,
 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech,
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů,
 • vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech, 
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.  

Odbor sociální

 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, 
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

Odbor ekonomický 

 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, 
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, 
 • vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, 
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
 • vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
 • vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, 
 • vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, 
 • zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, 
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. 

Odbor živnotního prostředí

 • zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, 
 • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)o vodovodech a kanalizacích, 
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
 • zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin). 

Odbor dopravy

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 
 • vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, 
 • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, 
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 
 • zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, 
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů,
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
 • vyhláška č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
 • vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, 
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
 • vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů. 

Odbor stavební úřad 

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
 • zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, 
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
 • vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
 • zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

Odbor kancelář starosty a obecní živnostenskýá úřad 

 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech,
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
 • zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace,
 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
 • nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností,
 • zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
 • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
 • zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
 • zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 
 • zákon o veřejných zakázkách.

Krizové řízení a bezpečnost

 • zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, 
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 
 • zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.