Informace o odboru životního prostředí

Činnost odboru životního prostředí

S místní působností odboru životního prostředí se budou v různé míře setkávat jak občané, tak podnikatelé, organizace, obce a občanská sdružení, a to v oblasti ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělské půdy, lesa a ovzduší, vodního hospodářství, myslivosti, rybářství, rostlinolékařské péče, nakládání s odpady a ochrany zvířat proti týrání.

Ochrana přírody a krajiny

 • povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les (v k. ú. Rosice u Brna) 
 • vydává souhlasy k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce 
 • registruje významné krajinné prvky
 • vydává povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k rozšiřování kříženců do krajiny
 • projednává záměry na vyhlášení památných stromů, vyhlašuje památné stromy a zajišťuje jejich ochranu
 • vydává souhlasy k činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz
 • vydává souhlasy ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěná území obcí
 • vydává souhlasy s odlesňováním a zalesňováním pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a melioračních systémů
 • přijímá oznámení o kácení a ořezu dřevin při správě vodních toků, elektrizační a plynárenské soustavy
 • vydává výjimky a určuje podmínky pro odchylný postup při ochraně ptáků
 • vymezuje a hodnotí systém ekologické stability
 • vydává vyjádření k investičním záměrům z hlediska ochrany přírody a krajiny
 • uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům
 • vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny 
 • provádí kontroly a ukládá sankce

Ochrana zemědělského půdního fondu

 • rozhoduje o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu
 • uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
 • uděluje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha
 • ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností zákonem stanovených a neplněním podmínek jím vydaného souhlasu
 • provádí kontroly plnění povinností uvedených v zákoně, podmínek vydaných souhlasů a uloženého opatření k nápravě  
 • uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití
 • ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy
 • uděluje souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1ha
 • rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
 • projednává přestupky podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Státní správa lesa

 • rozhoduje o odnětí, dělení a omezení využívání lesních pozemků
 • rozhoduje v pochybnostech o tom, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • vydává souhlas k územnímu rozhodnutí, jímž mají být dotčeny lesní pozemky, a souhlas k rozhodnutí o umístění stavby do 50 m od okraje lesa
 • rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v porostech mladších 80 let, o výjimkách ze stanovené velikosti holoseče a o výjimkách ze zákonných lhůt pro zalesnění
 • uděluje licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře, ustanovuje lesní stráž
 • soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence, zajišťuje zpracování lesní hospodářské osnovy

Myslivost

 • provádí registraci honebních společenstev
 • rozhoduje o uznání honitby, o přičlenění honebních pozemků k honitbě a o změně jejích hranic, vede evidenci využití honiteb, dává souhlas k vypouštění zvěře do honitby
 • ustanovuje myslivecké hospodáře, kontroluje plnění plánů mysliveckého hospodaření
 • vydává lovecké lístky a plomby pro označení ulovené zvěře
 • povoluje mimořádný lov (za účelem snížení stavu zvěře, mimo dobu lovu a na nehonebních pozemcích)
 • rozhoduje o konání chovatelské přehlídky trofejí pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře

Rybářství

 • vydává rybářské lístky
 • ustanovuje a odvolává rybářské stráže

Vodoprávní úřad

Vykonává státní správu v oblasti vodního hospodářství v rozsahu obecních úřadů s rozšířenou působností, svou činnost vykonává zejména podle vodního zákona, stavebního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích.

 • je speciálním stavebním úřadem pro vodní díla (studny, vodovody, čistírny odpadních vod, kanalizace, vodní nádrže, změny koryt vodních toků, stavby na ochranu před povodněmi a jiné ), tzn.
  • povoluje provádění vodních děl, jejich změny a změny jejich užívání, jakožto i jejich rušení a odstraňování
  • kolauduje vodní díla
  • posuzuje ohlášení vodohospodářských úprav a terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině
 • vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami (odběr, čerpání, vzdouvání, akumulace atd.)
 • vydává povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních či povrchových
 • uděluje souhlasy k záměrům v blízkosti vodních toků, v ochranných pásmech vodních zdrojů, v záplavových územích či k jiným záměrům ovlivňující vodní poměry, např. ke geologickým pracím, které předcházejí výstavbě studní či vertikálních vrtů pro tepelná čerpadla
 • schvaluje manipulační řády vodních děl, zařazuje vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu, stanovuje jeho rozsah, popřípadě podmínky jeho zajišťování
 • schvaluje plány opatření pro případy havárie, řídí práce při zneškodňování havárií  
 • stanovuje ochranná pásma významných vodních zdrojů a záplavová územní na drobných vodních tocích
 • v rámci své vyjadřovací činnosti posuzuje stavební záměry z hlediska jejich zabezpečení zásobováním vodou a odváděním odpadních vod a v otázkách hospodaření se srážkovými vodami

Vzhledem k poměrně obsáhlému rozsahu agendy vodoprávního úřadu doporučujeme investorům své záměry předem s vodoprávním úřadem konzultovat.

Odpady

 • zpracovává a kontroluje hlášení do ISPOP
 • vydává závazné stanovisko k odstranění stavby a terénním úpravám dle stavebního zákona
 • vydává vyjádření ke změně dokončené stavby
 • vydává vyjádření ke zřízení zařízení pro nakládání s odpady
 • vydává povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů
 • uzavírá smlouvy o zapojení původce do obecního systému svozu odpadů
 • vydává souhlas s provozem malého zařízení (kompostárna o roční kapacitě max. 150 t)
 • kontroluje dodržování právních předpisů a projednává přestupky podle zákona o odpadech

Ochrana ovzduší

 • vydává závazné stanovisko k umístění a provozování stacionárních zdrojů neuvedených     v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší
 • kontroluje a projednává přestupky za porušení vybraných ustanovení zákona

Ochrana zvířat proti týrání

 • projednává přestupky podle zákona na ochranu zvířat proti týrání
 • rozhoduje o zvláštním opatření a předběžné náhradní péči
 • dle vnitřní směrnice města Rosice zajišťuje péči o toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města

Rostlinolékařská péče

 • projednává přestupky týkající se šíření škodlivých organismů včetně plevelů 

 

Všichni pracovníci odboru životního prostředí provádějí dozorovou a kontrolní činnost a jsou oprávněni za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy ukládat opatření k nápravě, sankce a pokuty.