JES a souhrnné vyjádření OŽP

V souvislosti se změnou zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon se od 1. července 2024 bude pro záměry podléhající posouzení vlivů na životní prostředí vydávat jednotné environmentální stanovisko (JES).

 
Základní informace o jednotném environmentálním stanovisku (JES):

JES je závazné stanovisko k vlivům na životní prostředí u záměru, který podléhá povolování podle stavebního zákona nebo posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vydává se namísto až 26 správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (§ 2 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)).

 

Jestliže záměr nevyžaduje povolení podle stavebního zákona (např. některé drobné stavby dle Přílohy č. 1 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon) nebo jiného právního předpisu, JES se nevydává a stavebník je povinen získat povolující akty z hlediska ochrany životního prostředí samostatně. V těchto případech, prosím, použijte žádost o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí.

 

Žádost o vydání JES musí obsahovat zejména:
Obecné náležitosti:
 1. Identifikace žadatele:
  • fyzická osoba uvede: jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, údaj o datové schránce (pokud ji má), popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 4 správního řádu)
  • fyzická osoba oprávněná k podnikání (týká-li se podání její podnikatelské činnosti) uvede: jméno, příjmení, datum narození, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání
  • právnická osoba uvede: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj, a adresu sídla
 2. Identifikace zástupce včetně oprávnění žadatele zastupovat
 3. Identifikace záměru – název a stručný popis
 4. Údaje o pozemcích, na nichž se záměr nachází:
  parcelní číslo, obec, katastrální území, druh pozemku, způsob ochrany ZPF, výměra, vlastník, případně nájemce a další poznámky
 5. Označení dokumentace nebo srovnatelného podkladu vyžadovaného jiným právním předpisem (např. horním zákonem), popřípadě jejich částí rozhodných pro vydání JES, zejména označení zpracovatele, investora, data zpracování a označení změny nebo revize
 6. Identifikace následného řízení povolení záměru
  podle stavebního zákona / podle jiného právního předpisu, je-li vyžadována EIA
 7. Výčet jednotlivých správních úkonů, místo nichž má být vydáno JES
 8. Výčet jednotlivých správních úkonů (či podaných žádostí o tyto úkony), které byly vydány (resp. o které bylo požádáno) před nabytím účinnosti zákona o JES.
Specifické náležitosti:

dle jiných právních předpisů pro vydání jednotlivých správních úkonů, namísto nichž se vydává jednotné environmentální stanovisko. 

 

Před samotným podáním žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska doporučujeme využít možnosti předběžné konzultace podle § 9 ZJES.