Zvláštní příjemce důchodu

Adresa:

Žerotínovo náměstí 1 (budova Zámku Rosice)

665 01 Rosice u Brna

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

 

Agendu zvláštního příjemce důchodu vyřizují

Vítězslava Vaverková

Miroslav Novotný

 

Informace k agendě

Ustanovením zvláštního příjemce důchodu (§ 118 zákona 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) je řešena situace, kdy oprávněný příjemce dávek důchodového pojištění nemůže vzhledem ke svému zdravotnímu stavu důchod přijímat nebo důchod nevyužívá k účelu, ke kterému je určen. 

Zdravotní důvody jsou nejčastější příčinou zahájení řízení o ustanovení zvláštního příjemce –  oprávněný příjemce již není fyzicky schopen podpisu a nemá bankovní účet, na který by mu důchod mohl být zasílán. K ustanovení zvláštního příjemce důchodu může být přistoupeno také v případech, kdy ho příjemce důchodu  nevyužívá k úhradě životních potřeb, např. utrácí za alkohol a následně mu hrozí ztráta bydlení z důvodu nehrazení nákladů na bydlení.

Řízení o  ustanovení zvláštního příjemce důchodu je v kompetenci obecních úřadů obcí I. typu – tzn., že ve věci rozhoduje zpravidla obecní úřad obce, kde má oprávněný příjemce důchodu bydliště. Odbor sociální MěÚ Rosice ustanovuje zvláštního příjemce důchodu pouze pro  občany Rosic.

Pokud jsou na základě podnětu  nebo vlastního šetření shledány důvody pro zahájení řízení a je zde fyzická osoba (v odůvodněných případech právnická osoba) vhodná pro výkon funkce zvláštního příjemce důchodu a tato osoba s ustanovením do této funkce souhlasí, je vydáno rozhodnutí, na základě kterého jsou následně dávky důchodového pojištění zasílány zvláštnímu příjemci důchodu.

Zvláštní příjemce je povinen důchod použít pouze ve prospěch oprávněného příjemce a osob, které je oprávněný příjemce povinen vyživovat, je také povinen na žádost oprávněného příjemce nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena.

Obecní úřad rozhodnutí  o ustanovení zvláštního příjemce zruší, pokud odpadnou důvody jeho vydání nebo zvláštní příjemce neplní své povinnosti.