Informace o odboru kancelář tajemníka

Tajemnice městského úřadu

Tajemnice městského úřadu plní úkoly stanovené zákonem o obcích a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům úřadu.

Tajemnice městského úřadu je zaměstnancem města a je odpovědná starostovi za plnění úkolů úřadu v samostatné i přenesené působnosti. Tajemnice městského úřadu řídí a kontroluje činnost zaměstnanců úřadu, je přímým nadřízeným vedoucích odborů. Tajemnice:

 • řídí činnost odboru kanceláře tajemníka,
 • dává pokyny, úkoly a příkazy vedoucím odborů nebo jednotlivým zaměstnancům úřadu k zabezpečení plnění úkolů úřadu v samostatné i přenesené působnosti,
 • plní úkoly uložené mu usneseními zastupitelstva a usneseními rady,
 • navrhuje radě organizační řád úřadu a jeho změny, včetně změn organizační struktury úřadu,
 • rozhoduje kompetenční spory mezi odbory úřadu a zajišťuje koordinaci činnosti odborů úřadu,
 • zpracovává pracovní náplně vedoucích odborů,
 • kontroluje dodržování právních předpisů při činnosti úřadu, včasnost a kvalitu plnění úkolů zaměstnanci úřadu a provádí,
 • statistickou a rozborovou činnost,
 • zabezpečuje plnění povinnosti městského úřadu ve vztahu k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR),
 • zabezpečuje plnění povinností městského úřadu dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • odpovídá za plnění rozpočtu rozpočtové kapitoly, pro kterou byl ustanoven jako správce rozpočtových prostředků a podílí se na sestavování návrhu rozpočtu za příslušnou kapitolu a navrhuje změny rozpočtu.

 

Odbor kancelář tajemnice

V samostatné působnosti:

 • zajišťuje výkon spisové služby,
 • zajišťuje obsluhu telefonní ústředny,
 • vede agendu věcí nalezených, skrytých a opuštěných,
 • zabezpečuje komplexní výkon personální a mzdové agendy,
 • zabezpečuje agendu výběrových řízení na nově obsazovaná pracovní místa,
 • koordinuje a zajišťuje přípravu vzdělání a ověřování odborné způsobilosti vyžadované právními předpisy a to v oblasti,
 • vstupního a průběžného vzdělávání, zajišťuje zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro zaměstnance úřadu,
 • zabezpečuje agendu vyplývající ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků,
 • zabezpečuje komplexní podporu a rozvoj informačního systému města Rosice, a s tím související činnosti (správa počítačové sítě, údržba pracovních stanic a serverů včetně programového vybavení, …) a technicky zajišťuje provoz městského kamerového systému, jehož provozovatelem je městská policie.

V přenesené působnosti

 • zabezpečuje komplexní výkon agendy státní správy ve školství v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností.

 

Formuláře ke stažení: 

ikona VZOR "Přihláška k výběrovému řízení"

ikona VZOR "Souhlas se zpracováním osobních údajů"