Sociálně-právní ochrana dětí

Adresa:

Žerotínovo náměstí 1 (budova Zámku Rosice)

665 01 Rosice u Brna

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

 

Sociálně-právní ochrana dětí

Pověření pracovníci sociálního odboru zajišťují sociálně-právní ochranu dětí – v součinnosti s rodiči a dalšími institucemi činí opatření k ochraně práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochraně jeho oprávněných zájmů a pro obnovení narušených funkcí rodiny, poskytují poradenskou činnost, vykonávají funkci kolizního opatrovníka nezletilých dětí, vystupují v jejich zájmu u soudních jednání, podávají návrhy soudu na úpravu právních poměrů nezletilých dětí ve věcech spadajících do jejich kompetence ( omezení, zbavení rodičovské zodpovědnosti, nařízení či zrušení ústavní výchovy atd.), včetně návrhu na vydání předběžného opatření, ocitlo-li se dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy či narušeny, účastní se výkonů těchto soudních rozhodnutí, v součinnosti s příslušnými orgány zabezpečují agendu náhradní rodinné péče - zprostředkování osvojení a pěstounské péče, vedou evidenci a spisovou dokumentaci řešených případů, evidenci týraných a zneužívaných dětí, dětí svěřených do ústavní či náhradní rodinné péče, provádí návštěvy dětí v rodině, ústavních zařízeních, sledují vývoj dětí svěřených do náhradní rodinné péče. Pověření pracovníci jsou zařazeni do systému vyrozumění a zajištění okamžité pomoci ohroženým a opuštěným dětem.

Komu je sociálně-právní ochrana dětí poskytována?

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí vymezuje z věcného hlediska okruh dětí, na které se sociálně právní ochrana vztahuje, ale pouze příkladmo (§ 6), a to zejména proto, že je mnoho situací, do kterých se děti s rodiči dostávají a které nelze taxativním způsobem v zákoně vyjádřit.

Pro poskytnutí sociálně-právní ochrany jsou typické situace, kdy:
a) rodiče dětí zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,
b) děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, a tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy,
děti vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužití,
c) opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte,
děti na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
d) děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;
e) děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
f) děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu;

pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu.

 

Agendu sociálně-právní ochrany dětí vyřizují:

Dolíhalová Ivona

Iva Matoušková

Vladímir Mohelský

Tereza Pospíšilová

Veronika Sojková

Vaverková Valentina