Pracoviště správy investic

Adresa:

Palackého náměstí 13 (budova rosické radnice, -1. patro)

665 01 Rosice u Brna

 

Kontakty na oddělení investic

Jaroslav Šorf

Dagmar Koutníková

 

Pracoviště správy investic v samostatné působnosti

 • zajišťuje opravy většího rozsahu bytových a nebytových prostor a ostatního majetku města,připravuje, realizuje a koordinuje investiční výstavbu města v souladu se schváleným rozpočtem města
 • připravuje, realizuje a koordinuje investiční výstavbu města a jeho příspěvkových organizací v souladu se schváleným rozpočtem města a těchto příspěvkových organizací
 • připravuje podklady pro smlouvy a jejich dodatky v oblasti investiční a neinvestiční výstavby
 • zajišťuje administrativní činnosti týkající se procesu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vztahujících se k provádění investičních akcí, pokud nejsou vykonávány dle zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydává povolení ke vstupu na pozemky v majetku města
 • zajišťuje vypracování všech stupňů projektových dokumentací k investičním záměrům města, zajišťuje geometrické plány, zaměření hranic pozemků, zaměření výškopisů a polohopisů
 • zajišťuje osazení dopravního značení na komunikacích v majetku města podle dopravního pasportu, opravy místních komunikací a pochůzných ploch
 • zajišťuje správu městského lesa podle zákona o lesích a podle lesních hospodářských osnov
 • zajišťuje podklady pro předání majetku města (vodovodu a kanalizace) do hospodaření SVAK Ivančice
 • připravuje vyjádření jménem města v řízeních, kde je město Rosice účastníkem řízení a předkládá je radě
 • provádí údržbu studní v majetku města
 • zajišťuje kontrolu a údržbu dětských hřišť a veřejné zeleně