Pracoviště právní

Adresa:

Palackého náměstí 13 (budova rosické radnice, přízemí)

665 01 Rosice u Brna

 

Kontakty na právní oddělení

Jiřina Borůvková

Jana Kočí

Denisa Hanáková

 

Pracoviště právní

  • vede evidenci veškerých platných právních předpisů vydaných městem (obecně závazné vyhlášky, nařízení obce) a originály smluv, které město uzavřelo a archivuje je včetně vkládání do registru smluv.
  • při nabývání a převádění movitého a nemovitého majetku připravuje a vypracovává smlouvy týkající se movitého majetku města, připravuje a vypracovává veškeré smlouvy týkající se nabytí nebo převodu nemovitého majetku města, vyřizuje přechody nemovitého majetku dle zvláštních předpisů, realizuje prodeje bytů města, vypracovává podání na katastrální úřad
  • připravuje a vypracovává smlouvy na pronájmy movitých věcí, pozemků, nebytových prostor a veřejných prostranství
  • poskytuje právní poradenství starostovi a místostarostům
  • řeší pohledávky města v oblasti hmotného práva a vymáhá pohledávky hmotného práva soudní cestou, s výjimkou pohledávek spravovaných odborem kancelář tajemníka
  • zastupuje město v řízeních u soudu, v řízeních u správních orgánů, zejména katastrálního úřadu, při dalších řízeních a při jednání s dalšími právními subjekty
  • vypracovává obecně závazné vyhlášky a nařízení obce, jedná při jejich vydávání s Ministerstvem vnitra ČR a s příslušným krajským úřadem
  • poskytuje právní poradenství subjektům založeným městem.