Odpovědi na nejčastější dotazy v rámci objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla

V případě zaplacení určené částky nejsou připisovány žádné body do bodového hodnocení řidiče. Podmínkou je úhrada určené částky v zákonem stanovené 30-ti denní lhůtě od doručení písemnosti. 

Určenou částku může zaplatit kdokoliv, pokud jste vozidlo někomu zapůjčil, není třeba řidiče sdělovat, postačí předání platebních údajů konkrétní osobě, které platbu v zákonem stanovené lhůtě realizuje. 

Pokud se chcete doznat jako řidič vozidla, postačí si dohodnout termín a přestupek bude vyřešen příkazem na místě (tvz. pokutový blok), ovšem přestupek je spojen se zápisem bodů do karty řidiče. 

Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Poté mu je písemnost vhozena do schránky. 

a)      pokud je určená částka uhrazena po splatnosti, správní orgán je povinen ji vrátit. § 125h, odst. 7, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, totiž stanovuje, že pokud je určená částka uhrazena po dni splatnosti, obecní úřad ji bezodkladně vrátí provozovateli vozidla. 

b)      Určená částka byla uhrazena v termínu, ale došlo k chybnému zapsání parametrů při zadávání platby, příchozí platbu nebylo možno spárovat s výzvou k úhradě určené částky. Pokud je možné realizovat platbu v termínu, upravte platební údaje a zašlete platbu znova. V tomto případě si zavolejte na níže uvedené kontakty.  

a)    Pozdní úhrada určené částky ve smyslu ustanovení § 125h odst. 9 zákona o silničním provozu, se započte dle ust. § 154 odst. 4 daňového řádu, se použije na pokrytí části dříve neuhrazené pokuty, či na později uloženou pokutu ve správním řízení.

b)    Neúplná úhrada určené částky (nižší, či vyšší úhrada určené částky), správní orgán pokračuje ve správním řízení a neúplná (nižší) částka určené částky, se použije na pokrytí části dříve neuhrazené pokuty, či na později uloženou pokutu ve správním řízení. Pokud je určená částka vratitelným přeplatkem, bude vrácena do 2 měsíců od vzniku pohledávky. 

Nahlášení řidiče (podání) musí splňovat náležitosti podání dle správního řádu. Podává se pouze písemně, s uvedením generálií k řidiči, aby bylo možné osobu řádně ztotožnit (jméno, příjmení, datum narození, bydliště), buď prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb, či osobně na podatelně MěÚ Rosice, nebo elektronicky datovou zprávou. Emailem pouze v případě uznaného elektronického podpisu.  Pokud podání nebude splňovat náležitosti, řidič nebude obeslán. Poté co nahlásíte řidiče vozidla, správní orgán zahájí řízení s řidičem, pro přestupek řidiče, za který je sankce v podobě pokuty a přičtení příslušného počtu bodů. 

Pokud řidič s přestupkem nesouhlasí, nedozná se, že vozidlo řídil, správní orgán řízení s řidičem zastaví a zahájí řízení s provozovatelem vozidla. 

Ano, ale jen v zákonem stanovených případech - liberační důvody jsou uvedeny v § 125f, odstavce 5, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: Provozovatel vozidla za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích

a) bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo

b) podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

Nepostačuje, neboť v případě, že nebude skutečný řidič vozidla v době spáchání přestupku zjištěn a postižen, za správní delikt provozovatele vozidla odpovídá provozovatel, evidovaný v centrálním registru vozidel, resp. uvedený v technickém průkazu vozidla. Pokud po prodeji vozidla došlo ke změně vlastníka v zákonem stanovené době (10 dní od prodeje a této době byl spáchán přestupek) vztahují se na původního vlastníka tzv. liberační důvody. 

Ne, k elektronickému podání slouží výhradně elektronická podatelna posta@rosice.cz, e-mailové adresy jednotlivých pracovníků, stejně jako jejich telefonní čísla, slouží k jisté formě komunikace (orientační, informativní), ale tu správní řád nezná a nelze ji proto použít pro účely správního řízení. 

Můžete kontaktovat se svým dotazem pracovníka, který je uveden v hlavičce výzvy k zaplacení určené částky, popřípadě i další osoby podílející se na řešení přestupků zjištěných automatickým prostředkem bez obsluhy:

Bc. Petra Palová, Bc. Jindřich Paseka -  tel. č.  546 492 169