Kolizní opatrovník, soudní řízení

Adresa:

Žerotínovo náměstí 1 (budova Zámku Rosice)

665 01 Rosice u Brna

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

 

Kolizní opatrovník

V případech, kdy je účastníkem soudního řízení nezletilé dítě, jmenuje mu soud kolizního opatrovníka pro soudní řízení, kdy účelem je ochrana  práv a oprávněných zájmů dítěte. Existuje totiž předpoklad, že zákonní zástupci dítěte nemohou jeho zájmy v soudním řízení objektivně chránit, protože zájmy dítěte mohou být v přímém rozporu (kolizi) se zájmy jejich vlastními. Nejčastějšími typy soudních řízení, jejichž účastníkem je nezletilé dítě jsou např. úprava rodičovské odpovědnosti (při rozpadu rodiny), úprava výživného, schválení právního jednání (např. přijmutí nebo odmítnutí dědictví, podávání žalob jménem dítěte, nákládání s majetkem dítěte, atp.), trestní řízení, uložení výchovného opatření, apod. Soud zpravidla jmenuje opatrovníkem dítěte obec s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má dítě trvalé bydliště, samotnou roli opatrovníka pak vykonávají pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí spadajícího pod jmenovanou obec. 

Místně příslušným soudem pro nezletilé děti s trvalým pobytem ve správním obvodu Rosic je:

Okresní soud Brno-venkov
Polní 994/39
608 04 Brno
Tel: 546 511 111 
Fax: 546 576 012
ID datové schránky: w7wabin

 

Cochemská praxe u okresního soudu Brno-venkov

S účinností od 1. 10. 2019 jsou řízení ve věcech péče soudu o nezletilé vedena způsobem inspirovaným tzv. Cochemskou praxí (více na www.cochem.cz), který spočívá ve spolupráci soudu s dalšími institucemi za účelem pomoci rodičům k převzetí odpovědnosti za budoucí život dítěte a řešení sporů týkajících se záležitostí dítěte především vzájemnou DOHODOU rodičů. Dohoda rodičů, je-li v nejlepším zájmu dítěte, má přednost před rozhodnutím soudu. Cochemská praxe vychází z myšlenky, že o dítěti by měli rozhodovat jeho rodiče vzájemnou dohodou. Při rozpadu partnerského vztahu rodičů však nebývá snadné dohodu nalézt. Občas je nutno rodičům v zájmu jejich dítěte při vytváření dohody pomoci zejména při překonávání komunikačních bariér, ztrátě důvěry a emočních zraněních.Smyslem této spolupráce je efektivní podpora rodičů k nalezení shody v záležitostech jejich dítěte, zrychlení řízení, a tím snížení zátěže rodiny, která soudním řízením prochází.Vizí a konečným cílem zavedení této spolupráce institucí v řízeních ve věcech péče o nezletilé děti je zmírnění, zabránění a předcházení konfliktům rodičů ve sporech týkajících se dětí, nastavení otevřené a vstřícné spolupráce obou rodičů a posílení odpovědnosti rodičů za další vývoj a rozvoj dítěte plynoucí z práva dítěte na šťastné dětství.


Podrobnější informace o soudních řízeních ve věci péče o nezletilé děti zde: 

Informace Okresního soudu Brno-venkov k soudním řízením ve věci péče o nezletilé děti


Vzory nejčastějších návrhů:

ikona Vzor společného návrhu rodičů na schválení dohody [DOCX 18.81 kB]

ikona Vzor návrhu jednoho z rodičů na schválení dohody [DOCX 18.93 kB]

ikona Vzor návrhu na změnu péče [DOCX 22.22 kB]

ikona Vzor návrhu na úpravu výživného [DOCX 22.39 kB]

ikona Vzor návrhu na úpravu styku [DOCX 22.35 kB]

 

Agendu kolizního opatrovníka pro soudní řízení vyřizují všichni zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí.