Informace o kanceláři starostky

Kancelář starostky v samostatné působnosti:

 • metodicky řídí příspěvkové organizace města a další organizace, ve kterých je město majetkově nebo jinak zapojeno
 • ve spolupráci s ostatními odbory zajišťuje provádění finanční a veřejnosprávní kontroly města podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v příspěvkových organizacích města
 • ve vztahu k příspěvkovým organizacím zabezpečuje úkoly dané Zásadami pro řízení příspěvkových organizací města Rosice
 • vyřizuje žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou-li žádány informace ze samostatné působnosti města
 • zpracovává agendu nájemného a služeb poskytovaných s užíváním městských bytů, včetně úprav záloh na plnění, spojená s užíváním bytu na základě požadavků nájemců popř. z důvodů zvýšení jejich ceny
 • zpracovává agendu nájemného z nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví města
 • zajišťuje pojištění majetku města a řešení pojistných událostí s poškozenými i pojišťovnami
 • na úseku pohřebnictví uzavírá nájemní smlouvy na hrobová místa a místa v kolumbáriu na veřejném pohřebišti města
 • připravuje schůze rady města Rosice a zasedání zastupitelstva města Rosice (sekretariát)
 • vyhledává dotační tituly (dotace) 
 • zajištuje právní agendu města Rosice (právní)
 • zajištuje správu a realizaci investic města Rosice (investice)