Informace o živnostenském úřadu

Činnost odboru živnostenského

Vykonává v rámci své kompetence přenesenou státní správu jako obecní úřad, pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností na území města i ve vymezených územních obvodech:

na úseku registrace

 • činnosti v rozsahu stanoveném zákonem o živnostenském podnikání při vydávání průkazů živnostenského oprávnění pro fyzické osoby
 • činnosti v rozsahu stanoveném zákonem o živnostenském podnikání při vydávání průkazů živnostenského oprávnění pro právnické osoby
 • metodická pomoc a poradenská činnost v oblasti živnostenského podnikání
 • součinnost s dotčenými orgány státní správy rámci působnosti podle zvláštních předpisů při stanovení podmínek k provozování živností
 • vedení správních řízení o rušení a pozastavení živnostenských oprávnění dle § 58 živnostenského zákona
 • vedení živnostenského rejstříku a vyřizování žádostí o výpisy z živnostenského rejstříku
 • archivace a evidence spisových materiálů
 • poskytování informací veřejnosti v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve vztahu k živnostenskému úřadu
 • Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
 • v rámci systému CZECHPOINT zajišťuje vydávání Výpisů z obchodního rejstříku a Výpisů ze živnostenského rejstříku, zajišťuje agendu Datových schránek

na úseku kontroly:

 • provádění živnostenských kontrol
 • vedení správních sankčních řízení za porušení povinností podle živnostenského zákona
 • zabezpečování dozorových činností včetně nápravných a sankčních opatření stanovených živnostenským úřadům zvláštními předpisy
 • koordinace a spolupráce s orgány státní správy, státního odborného dozoru, orgány činnými v trestním řízení, zájmovými svazy, cechy a sdruženími podnikatelů
 • poradenská činnost pro podnikatele v oblasti živnostenského podnikání

 

Správní poplatky živnostenského odboru

Správní poplatky na úseku živnostenského podnikání

Zákon č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích

Vybraná část sazebníku správních poplatků - platnost od 1.8. 2008

SAZEBNÍK – část I – Položka 24

a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1 000
b) Další ohlášení živnosti 500
c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000
d) Přijetí další žádosti o koncesi 500
e) Změna rozhodnutí o udělení koncese 500
f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500
g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100
h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost 20
za každou i započatou stránku
i) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona 50

 

Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
4. Změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
5. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky
1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.