Informace o odboru stavební úřad

Hlavní činností odboru stavební úřad je zabezpečení výkonu státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu a dále na úseku památkové péče. V rámci samostatné působnosti pro město Rosice přiděluje čísla popisná a evidenční a vede jejich evidenci.

Obecný stavební úřad

Vzhledem k poměrně obsáhlému rozsahu a složitosti agendy, doporučuje stavební úřad před podáním žádosti konzultaci na zdejším odboru stavební úřad. Dle typu žádosti bude upřesněn rozsah požadované dokumentace, dokladů a výše správního poplatku.

Vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu s rozšířenou působností ve věcech agendy stavebního řádu pro Rosice a dalších 20 obcí ve správním obvodu stavebního úřadu Rosice. Zbývající obce správního obvodu ORP Rosice: Zbýšov, Babice, Zakřany a Lukovany, spadají do správního obvodu stavebního úřadu Zbýšov. 

Zabezpečuje podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a navazujících prováděcích právních předpisů, správní činnosti na úseku stavebně správních činností:

 •  Vydává územní rozhodnutí (územní souhlas, veřejnoprávní smlouvu) o: 
  • umístění stavby nebo zařízení,
  • změně využití území,
  • změně vlivu užívání stavby na území,
  • dělení nebo scelování pozemků,
  • ochranném pásmu.
   Územní rozhodnutí lze nahradit územním souhlasem za podmínek uvedených v § 96 nebo veřejnoprávní smlouvou za podmínek uvedených v § 78a stavebního zákona.
 • Posuzuje ohlášení stavebnímu úřadu jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací vyžadující ohlášení (§ 104 stavebního zákona).
 • Vydává stavební povolení. 
 • U staveb vyžadujících stavební povolení může stavební úřad uzavřít se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, která nahradí stavební povolení. Veřejnoprávní smlouvu nelze uzavřít v případě záměru, pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
 • Vydává kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, povolení k předčasnému užívání stavby, povolení zkušebního provozu.
 • Potvrzuje dokumentaci skutečného provedení stavby.
 • Povoluje změnu v užívání stavby.
 • Povoluje odstranění stavby.
 • Nařizuje odstranění stavby, vydává dodatečné povolení stavby.
 • Je oprávněn:
  • provádět kontrolní prohlídky stavby,
  • nařizovat neodkladné odstranění stavby,
  • nařizovat nutné zabezpečovací práce na stavbě,
  • nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku,
  • nařizovat provedení udržovacích prací,
  • nařizovat vyklizení stavby, 
  • ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.
 • Vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu.
 • Projednává přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob podle stavebního zákona. 
 • Provádí kontrolu, zda jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou rekreaci splňuje požadavky § 33 b odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Jako dotčený orgán vydává stanoviska nebo závazná stanoviska podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vydává vyjádření, osvědčení a sdělení podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyměřuje správní poplatky za zpoplatněné úkony.
 • Provádí odbornou konzultační a poradenskou činnost na úseku stavebního řádu.

Úřad územního plánování

Vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu s rozšířenou působností ve věcech agendy územního plánování ve správním obvodu ORP Rosice. Zabezpečuje podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a navazujících prováděcích právních předpisů, správní činnosti na úseku územního plánování:

 • Poskytuje územně plánovací informaci.
 • Pořizuje územně plánovací podklady:
  • územně analytické podklady,
  • územní studie.
 • Pořizuje územně plánovací dokumentaci:
  • územní plán,
  • regulační plán.
 • Pořizuje změny územně plánovací dokumentace.
 • Předkládá zastupitelstvům obcí ve svém správním obvodu zprávu o uplatňování jejich územního plánu v uplynulém období.
 • Pořizuje vymezení zastavěného území.
 • Poskytuje informace o funkčním využití pozemků.
 • Vydává závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona.
 • Vykonává státní dozor ve věcech územního plánování.
 • Aktualizuje databázi údajů geografického informačního systému (GIS) a poskytuje informace z GIS. 
 • Ukládá schválenou územně plánovací dokumentaci obcí ve správním obvodu.
 • Provádí odbornou konzultační a poradenskou činnost na úseku územního plánování.

Státní památková péče

Vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu s rozšířenou působností ve věcech agendy státní památkové péče ve správním obvodu ORP Rosice.

Zabezpečuje podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a navazujících prováděcích právních předpisů, správní činnosti na úseku státní památkové péče:

 • Vykonává funkci dotčeného orgánu státní správy na úseku památkové péče. 
 • Vydává stanoviska k návrhům na prohlášení věcí za kulturní památku, jakožto i k návrhům na zrušení prohlášení kulturní památky.
 • Vydává rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit, neplní-li povinnosti stanovené památkovým zákonem.
 • Vydává závazná stanoviska k obnově kulturních památek včetně restaurování.
 • Vydává závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v ochranném pásmu nemovité kulturní památky.
 • Uplatňuje stanoviska k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky.
 • Vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v ochranném pásmu kulturní památky z hlediska státní památkové péče.
 • Projednává přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických  osob podle památkového zákona. 
 • Provádí odbornou konzultační a poradenskou činnost na úseku památkové péče.

Administruje dotační program: „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Vyvlasťnovací úřad

Ve spolupráci s pracovištěm právníka odboru kanceláře starosty vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu s rozšířenou působností ve věcech vyvlastnění podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vyvlastnění) ve správním obvodu ORP Rosice.