Informace o ekonomickém odboru

Bankovní spojení

Číslo příjmového účtu pro platby daní, pokut, místních, správních a ostatních poplatků : 19-23026641, kód banky: 0100
Mezinárodní tvar: CZ4901000000190023026641

Číslo příjmového účtu pro platbu pokut z radaru: 115-1602760247, kód banky: 0100
Mezinárodní tvar účtu pro platbu pokut z radaru: CZ6001000001151602760247

Číslo příjmového účtu pro platbu nájemného bytových a nebytových prostor : 43-3621880227,  kód          banky : 0100                                         

Mezinárodní tvar : CZ4101000000433621880227

Číslo výdajového účtu pro platby, které hradí Město Rosice: 23026641, kód banky: 0100

Činnost odboru ekonomického

 • Zpracování návrhu rozpočtu města včetně jeho organizačních složek na příslušný rok
 • Koordinace prací při sestavování návrhu rozpočtu města
 • Projednávání finančních vztahů s jednotlivými příkazci operací a provedení návrhů jejich změn v rozpočtu města
 • Zpracování a předkládání návrhů na změny rozpočtu města
 • Zabezpečení plnění a vyhodnocování schváleného rozpočtu
 • Předkládání rozpočtu, rozpočtových opatření a rozpočtových změn krajskému úřadu dle vyhl. č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a rozpočtu územních samosprávných celků
 • Zpracování střednědobého výhledu rozpočtu města dle zák. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Kompletní vedení účetnictví města a jeho organizačních složek vč. účetnictví zdaňované činnosti dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., která provádí zákon o účetnictví a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 • Zpracování měsíčních a ročních uzávěrek účetnictví města
 • Předkládání stanovených finančních a účetních výkazů krajskému úřadu v souladu s vyhl. č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a rozpočtu územních samosprávných celků
 • Zpracování závěrečného účtu města a jeho předložení zastupitelstvu města dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zpracování finančního vypořádání dotací města ve vztahu ke státnímu rozpočtu dle vyhl. č. 367/2015 Sb. O zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem.
 • Vyhotovení podkladů pro státní závěrečný účet dle zák. č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů pro vypracování státního závěrečného účtu
 • Zajišťování optimalizace finančních toků rozpočtu
 • Zajišťování podkladů pro přijetí cizích finančních zdrojů – úvěrů, půjček, finančních výpomocí
 • Zpracování podkladů pro vyhotovení daňového přiznání daně z příjmů právnických osob za město Rosice dle zák. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zajištění funkce správce rozpočtu a hlavní účetní dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • Vedení knihy vystavených a došlých faktur
 • Zabezpečení smluvního a platebního styku s peněžními ústavy
 • Zabezpečení hospodaření s peněžními fondy města v rámci stanovených pravidel
 • Vyhotovení podkladů pro statistiku města
 • Zajištění pokladní služby pro činnost rozpočtovou a zdaňovanou
 • Přihlašování a odhlašování psů, výdej známek pro psy
 • Evidence, objednání, výdeje, vyúčtování a skartace cenin (příkazových  bloků, poukázek Benefit, )
 • Odvod příjmů a pravidelné doplňování pokladny finanční hotovosti v rámci stanoveného limitu
 • Evidence poskytnutých záloh a zajištění jejich vrácení a vyúčtování koncem roku
 • Zpracování nových a aktualizace schválených směrnic města souvisejících s financováním
 • Zpracování a vedení veškeré agendy DPH včetně daňového přiznání a kontrolního hlášení dle zák. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • Zpracování přiznání k dani silniční dle zák. 16/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • Zpracování  a aktualizace přiznání k dani z nemovitých věcí za město Rosice 
 • Zpracování účetních záznamů pro monitorování a řízení veřejných financí a předání podkladů do centrálního systému účetních informací státu dle vyhl. 383/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • Zpracování evidence majetku města a rozpracovanosti investic dle jednotlivých akcí
 • Zveřejňování povinných informací o rozpočtu,rozpočtových opatřeních, závěrečném účtu a střednědobém výhledu města na el. úřední desku a internetové stránky města dle zák. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
 • Inventarizace města včetně fyzických a dokladových inventur všech rozvahových a podrozvahových účtů města v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
 • Vedení veškeré evidence majetku města v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů pro územní samosprávné celky – zařazování majetku na majetkové účty města, vyřazování, převodky majetku, evidence majetku na osobní karty svěřeného majetku jednotlivých zaměstnanců města Rosice, vede operativní evidenci svěřeného majetku příspěvkových organizací a dalších organizací včetně majetku ve výpůjčce
 • Správa pohledávek města, vzniklých v řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, nebo dobíhajících podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, dále zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • Řízení podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zajištění výkonu rozhodnutí ukládajících peněžité plnění podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zabezpečení agendy povolení umístění herního prostoru podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zúčtování cestovních příkazů zaměstnanců,
 • Zajištění správy místních poplatků – poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z pobytu, poplatek za obecní systém odpadového hospodářství dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 • Exekuční správní orgán ve smyslu ustanovení § 104 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů