Evidence obyvatel

Adresa:

Žerotínovo náměstí 1 (budova Zámku Rosice)

665 01 Rosice u Brna

 

Úřední hodiny

Pondělí (pouze BEZ objednání) 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Úterý (pouze S objednáním) 8:00 - 13:00  
Středa (pouze BEZ objednání) 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Objednat se

 

Agendu evidence obyvatel vyřizuje

Jana Tomanová

 

Změna trvalého pobytu

Platí se správní poplatek 50 Kč za ohlášení pobytu osoby starší 15 let, přičemž je třeba doložit následující doklady:

    • platný občanský průkaz, nebo jiný obdobný doklad který je veřejnou listinou, případně rodné listy dětí
    • v případě nájemního vztahu doklad o oprávněnosti byt užívat (nájemní smlouva), případně úředně ověřené písemné potvrzení vlastníka či nájemce nemovitosti staršího 18 let o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu občana (potvrzení se nevyžaduje, pokud vlastník bytu nebo nájemce bytu se dostaví osobně a svůj souhlas stvrdí na přihlašovací kartě, kdy totožnost prokáže občanským průkazem)

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Na návrh vlastníka objektu či osoby oprávněné k podání návrhu  ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana. Musí být splněny dvě podmínky a to neužívání objektu občanem a zánik užívacího práva občana k objektu.

Při podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se hradí správní  poplatek 100,-Kč. 

Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel vykonává odbor vnitřní správy působnost spočívající v rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu i pro tyto obce: Kratochvilka, Příbram na Moravě, Veverské Knínice, Vysoké Popovice, Zakřany, Zálesná Zhoř.

  

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR

Občan písemně s úředně ověřeným podpisem ohlásí ohlašovně ukončení trvalého pobytu na území ČR, pokud se dostaví osobně na ohlašovnu, není úředně ověřený podpis nutný. 

Ukončením trvalého pobytu na území České republiky končí platnost občanského průkazu. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od skončení platnosti tohoto dokladu.

Při podání  ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR se hradí správní  poplatek 100,-Kč. 

 

Výpis údajů z evidence obyvatel

Platí se správní poplatek 50 Kč a údaje jsou poskytnuty pouze osobě, které se týkají. Žadatel předloží občanský průkaz a vyplní žádost o vydání údajů vedených k jeho osobě.

Žádost o poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel 

Informace k vyplnění tiskopisu 

 

Zprostředkování kontaktu

Zprostředkování kontaktu spočívá v písemném oslovení hledané osoby ze strany Ministerstva vnitra, které této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá, tj. žadatele o zprostředkování kontaktu.

Písemně požádat může občan České republiky starší 15 let. Hledaná osoba nemá povinnost se s žadatelem zkontaktovat.
Platí se správní poplatek 500 Kč .

Žádost o zprostředkování kontaktu