Druhopisy matričních dokladů

Adresa:

Žerotínovo náměstí 1 (budova Zámku Rosice)

665 01 Rosice u Brna

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

 

Agendu druhopisů rodných, oddacích listů a dokladů o registrovaném partnerství vyřizuje

Jarmila Kváčalová

 

Agendu druhopisů úmrtních listů vyřizuje

Petra Baštařová

 

Informace k druhopisům matričních dokladů

Matriční doklady (druhopisy rodných, oddacích, úmtrních listů a dokladů o registrovaném partnerství) vydává matrika dle místa, kde je matriční událost zapsána, tedy dle  místa, kde k matriční události došlo. Rozhodující je tak místo narození, sňatku, úmrtí nebo registrovaného partnerství, nikoli trvalý pobyt žadatele o matriční doklad.

Druhopisy se vydávají na žádost a to:

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny a dále zmocněncům těchto osob, 
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků, 
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949, 
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků. 

Správní poplatek za vydání druhopisu matričního dokladu - 300,-Kč 

 

Formuláře ke stažení

ikona Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu