Základní škola

Základní škola Rosice, Brno-venkov

příspěvková organizace

Vzdělávací program školy:

  • ROScestník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Rosice,
  • ROScestník II školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Rosice

 

Zaměření školy:

  • Vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole.
  • Rozvoj školních poradenských služeb pro rodiče, žáky, pedagogy.
  • Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta.
  • Využití moderních ICT prvků, metod a forem práce ve vyučování.

 

Charakteristika školy:

ZŠ Rosice je úplná základní škola, jejíž součástí je i školní družina a školní jídelna. Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, jehož členy jsou dva výchovní poradci, školní psycholog, dva metodici prevence, speciální pedagogové a dva logopedičtí asistenti. Jejich hlavní náplní činnosti je pomáhat žákům, rodičům i pedagogům se zvládáním všech problémů spojených s výchovně vzdělávacím procesem.
Naše škola se zaměřuje na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu žáků. V roce 2019 jsme získali již popáté titul „Ekoškola“.
Škola má propracovaný systém prevence závadového chování žáků, jehož součástí jsou třídnické hodiny, škola v přírodě, adaptační pobyty žáků, lyžařské výcvikové kurzy, ekologické pobyty žáků a další školní akce.
Naše škola úzce spolupracuje s místními mateřskými školami. Pro hladký přechod žáků do 1. tříd organizujeme lekce tzv. předškoláckých skupinek pro děti předškolního věku.
Škola vytváří podmínky pro rozvoj všech žáků. Žáci, kteří mají diagnostikovány vývojové poruchy učení, navštěvují Dys-klub a předměty speciální pedagogické péče a pedagogické intervence. Pro mimořádně nadané žáky připravujeme školní soutěže a vytváříme podmínky pro jejich další rozvoj.
Škola dbá na rozvoj vzdělávání v oblasti cizích jazyků. Anglický jazyk je vyučován od 1. ročníku. Od 7. ročníku si žáci vybírají druhý cizí jazyk, a to německý nebo ruský.
Na škole pracuje žákovský parlament, jehož členy jsou zástupci žáků jednotlivých tříd. Svými náměty se podílí na zkvalitňování školního života.
Škola má svůj vlastní časopis Rosník, jehož redakční rada je složena ze žáků, kteří mají zájem o mediální výchovu.
Na škole jsou dvě počítačové učebny, v nichž je celkem 31 počítačových pracovišť, která jsou připojena k internetu. V obou je interaktivní panel. Interaktivním panelem je také vybavena učebna cizích jazyků.
Fyziku a chemii vyučujeme v odborných učebnách vybavených multimediální technikou. Škola má také aulu, která se využívá jako moderní učebna hudební výchovy a je místem, kde se konají kulturní představení pro žáky i vystoupení našich žáků pro veřejnost. Součástí školy je i velká tělocvična, školní dílny a školní zahrada, která se kromě vyučování pěstitelství také využívá jako učebna v přírodě.

Kontaktní osoba:
Mgr. Řezníček Petr, ředitel

 

Telefon:

546 412 361

 

WWW:

www.zsrosice.cz

 

E-mail:

zsrosice@volny.cz

 

Adresa:

Základní škola Rosice, Brno-venkov
Pod Zahrádkami 120
665 01 Rosice u Brna

 

 

KAM DÁL?

Školství