Městská policie

Adresa a kontakty

Městská policie Rosice, Tyršova 75
665 01 Rosice u Brna

Vedoucí strážník: Ing. Petr Šrámek
Pevná linka: 546 492 191
Mobilní telefon: 733 733 156
E-mail: policie@rosice.cz

 

Obecné informace

Městská policie Rosice je orgánem města Rosice, který byl zřízen obecně závaznou vyhláškou již v roce 1992, čímž se (v novodobém pojetí) řadí k nejstarším městským policiím v České republice. Městská policie Rosice zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii nebo zvláštních zákonů.

Věcná působnost

Ochrana a bezpečnost osob a majetku, dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití, dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, dohled nad dodržováním právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, prevence kriminality v obci, dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích a odhalování přestupků, jejichž projednávání je v působnosti obce.  

Územní působnost 

Rosice, Babice u Rosic, Kratochvilka, Litostrov, Lukovany, Omice, Ostrovačice, Popůvky, Příbram na Moravě, Radostice, Říčany, Tetčice, Troubsko, Vysoké Popovice, Zakřany, Zastávka a Zbraslav.

Zpracování osobních údajů 

  • Účel zpracování: postup dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii nebo zvláštního zákona
  • Kategorie osobních údajů: identifikační, adresní a citlivé osobní údaje
  • Kategorie subjektů údajů: fyzické a právnické osoby
  • Kategorie příjemců údajů: Policie ČR, orgány obce a další orgány veřejné moci
  • Doba uchování: viz. spisový a skartační řád

KAM DÁL?

MĚSTO