Činnost Pracoviště krizového řízení

Pracoviště krizového řízení (PKR) zabezpečuje přenesený výkon státní správy zejména na úseku obrany, branných opatření, ochrany obyvatelstva, požární ochrany, krizového řízení, hospodářských opatření za krizových stavů, ochrany utajovaných informací a zvláštních skutečností. 

Pracovník krizového řízení je bezpečnostním ředitelem městského úřadu pro oblast ochrany utajovaných informací a je tajemníkem Bezpečnostní rady ORP Rosice a tajemníkem Krizového štábu ORP Rosice. 

V oblasti samostatné působnosti PKR plní úkoly města zejména na úseku požární ochrany, bezpečnosti práce a dohlíží and výkonem obecně prospěšných prací. PKR spravuje systémy pro varování a informování obyvatel (rozhlas – Varovný a informační systém) a další systémy včasného zjištění zvláštních událostí (Lokální varovný systém proti povodním, síť měření radiace, apod.).

Pracoviště krizového řízení zejména:

 • zajišťuje činnost Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností (ORP) Rosice a její součinnost s ostatními obcemi, které jsou v působnosti ORP Rosice;
 • organizuje činnosti Krizového štábu ORP Rosice a pracoviště krizového řízení města, připravuje a vede evidenci dokumentace pro činnost Bezpečnostní rady ORP Rosice, Krizového štábu ORP Rosice;
 • zabezpečuje ochranu utajovaných informací, zvláštních skutečností, jejich evidenci, ukládání, skartaci a manipulaci a kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi;
 • organizuje součinnost v oblasti krizového řízení mezi obecními úřady a dalšími institucemi a poskytuje jim metodickou pomoc;
 • zajišťuje zpracování a aktualizaci dokumentace města na přípravu a řešení vojenských a nevojenských krizových situací, mimořádných událostí velkého rozsahu, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva po stránce dokumentační;
 • zabezpečuje zpracování a aktualizaci krizového plánu ORP Rosice, shromažďuje údaje nezbytné pro jeho zpracování a aktualizaci;
 • zajišťuje rozpracování úkolů v oblasti krizového řízení stanovených vládou ČR, Ministerstvem vnitra a krajským úřadem JmK;
 • posuzuje možná rizika vzniku krizové situace na území správního obvodu ORP Rosice, zpracovává podklady do krizového plánu ORP Rosice;
 • navrhuje finanční zabezpečení přípravy a řešení krizových situací a mimořádných událostí;
 • zajišťuje činnosti při řešení krizových situací, podílí se na koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události vzniklé na území města;
 • koordinuje a zabezpečuje úkoly obranného plánování, civilně nouzového plánování a havarijního plánování;
 • zabezpečuje proces obranného plánování ve správním obvodu obce s rozšířenou působností;
 • podílí se na zabezpečení požadavků a potřeb Armády ČR při plnění úkolů mobilizace ozbrojených sil a dalších opatření k obraně státu v součinnosti s Územní vojenskou správou a krajským vojenským velitelstvím;
 • zpracovává podkladové materiály do dokumentace obranného plánování krajského úřadu a ústředních správních úřadů;
 • zajištění akceschopnosti, odborné a materiální zajištění jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rosice (JSDHO);
 • zabezpečuje zpracování a vydání směrnic a nařízení k požární ochraně;
 • zabezpečuje plnění úkolů v rozsahu působnosti zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, včetně zpracování a aktualizace stanovené dokumentace;
 • zabezpečuje plnění úkolů v rozsahu působnosti zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), včetně zpracování a aktualizace stanovené dokumentace;
 • zabezpečuje plnění úkolů v rozsahu působnosti zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, včetně zpracování a aktualizace stanovené dokumentace;
 • zabezpečuje plnění úkolů v rozsahu působnosti zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, včetně zpracování a aktualizace stanovené dokumentace, Dílčího plánu obrany apod.;
 • zabezpečuje plnění úkolů v rozsahu působnosti zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), včetně zpracování a aktualizace stanovené dokumentace;
  zabezpečuje plnění úkolů v rozsahu působnosti zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně zpracování a aktualizace stanovené dokumentace;
 • zabezpečuje plnění úkolů v rozsahu působnosti zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, včetně zpracování a aktualizace stanovené dokumentace.